Формули та терміни, які допоможуть розібратися у фінансах бізнесу | Бізнес-школа Laba (Лаба)
Для відстеження статусу замовлення - авторизуйтесь
Введіть код, який був надісланий на пошту Введіть код із SMS, який був надісланий на номер
anastasiiasytar@gmail.com
Код дійсний протягом 2 хвилин Код з SMS дійсний протягом 2 хвилин
Ви впевнені, що хочете вийти?
Сеанс завершено
На головну

Пошук

Зміст

30 важливих понять зі світу фінансів

Формули та терміни, які допоможуть розібратися у фінансах бізнесу.

cover-65672d7af4129271496874.jpg

Як говорити з фінансовим директором однією мовою, читати (і розуміти) бухгалтерські звіти та фінансову аналітику? Ми зібрали 30 важливих фінансових понять і постаралися пояснити їх простою мовою.

Баланс — бухгалтерський звіт про фінансовий стан компанії на певну дату. У ньому міститься інформація про вартість майна та зобов'язання організації. Ліва частина балансу — активи, права — пасиви. Активи повинні дорівнювати пасивам.

Активи — все майно компанії, яке вона використовує для виробництва товарів та надання послуг; все, що може давати дохід.

  • Реальні активи: земля, споруди, техніка, транспорт, устаткування тощо.
  • Фінансові активи: готівкові та безготівкові гроші, цінні папери, видані кредити.
  • Нематеріальні активи: бренд, торговельні марки, ліцензії, патенти, ділова репутація.

Пасиви — джерела, які формують актив балансу. Пасив складається з власного капіталу (статутного та акціонерного) та позикового (кредити, позики).

Дебіторська заборгованість — усе, що компанії заборгували інші підприємства, клієнти та держава. Дебіторська заборгованість може виникнути, коли компанія продала товар і не одержала оплату, переплатила податки тощо.

Кредиторська заборгованість — це борги фірми перед іншими підприємствами, фізичними особами та державою.

Основний капітал (основні фонди) — ресурси, які багаторазово беруть участь у виробничих циклах, поступово зношуються й амортизуються. Це споруди, обладнання, транспорт, нематеріальні активи (авторські права, патенти тощо).

Оборотний капітал (оборотні активи, робочий капітал, Working Capital) — кошти, які компанія повністю витрачає та відновлює протягом року чи одного виробничого циклу, якщо він триває більше року. До оборотних активів належать сировина, напівфабрикати, запаси готової продукції, гроші на рахунках та в касі, дебіторська заборгованість.

Оборотний капітал

Капітальні витрати (CAPEX) — витрати на придбання та модернізацію необоротних активів. Йдеться про активи, які будуть використовуватися більше року: будівлі, транспорт, техніка, обладнання.

Рекомендуємо прочитати:

img-64b1750db4abc947413741.jpg

Головні фінансові звіти компанії та як їх вести за міжнародними стандартами

Читати

Операційні витрати (OPEX) — витрати компанії, що виникають у процесі її поточної діяльності. Це собівартість продукції, оренда приміщень, комунальні послуги тощо.

Собівартість продукції — сума витрат компанії на виробництво та реалізацію продукції. При розрахунку собівартості слід враховувати витрати на сировину та енергоносії, відрахування на амортизацію, заробітну плату працівників, витрати на транспорт, продаж та всі інші витрати, пов'язані з виробництвом і збутом.

повна собівартість

Додана вартість (Value Added) — різниця між виторгом від продажу товарів/послуг та витратами на закупівлю ресурсів для їх виробництва. У багатьох країнах додана вартість використовується як база для розрахунку та сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Додана вартість

Валовий прибуток — різниця між доходом компанії та собівартістю реалізованої продукції. Валовий прибуток показує, скільки компанія заробила на продажу, до сплати податків і додаткових витрат.

Валовий прибуток

Чистий прибуток (Net Profit) — це прибуток компанії після сплати податків та інших обов'язкових відрахувань. Чистим прибутком розпоряджаються засновники та акціонери: вони можуть спрямувати його на розвиток підприємства або вивести як власні дивіденди.

Для розрахунку чистого прибутку можна використовувати кілька формул, що відрізняються ступенем деталізації. Ось дві найбільш загальні:

Чистий прибуток

Рентабельність — відношення прибутку підприємства до витрачених ресурсів, показник економічної ефективності підприємства.

ROE (Рентабельність власного капіталу, Return on Equity) — показує ефективність використання коштів, які належать власникам компанії.

ROE

Для більш глибокого розуміння ROE можна використовувати формулу Дюпона:

Рентабельність власного капіталу

або

Return on Equity

ROI (Return On Investment, Окупність інвестицій) — показник рентабельності вкладень у бізнес. Якщо значення ROI менше 100%, інвестиції збиткові, більше 100% — дають прибуток.

ROI

Рентабельність продажу (Return on Sales, ROS) — коефіцієнт, який показує, яку частину прибутку становить виторг. ROS допомагає зрозуміти, прибуткова компанія чи збиткова.

Рентабельність продажу

NPV (Net Present Value, Чиста наведена вартість, Чистий дисконтований дохід, Чиста поточна вартість) — дохід, який отримає власник проєкту за період планування після сплати всіх поточних витрат, податків та кредитів.

NPV

IC — сума початкових інвестицій

N — кількість періодів (місяців, кварталів, років), за які потрібно розрахувати проєкт, що оцінюється.

t — відрізок часу, для якого необхідно розрахувати NPV

i — розрахункова ставка дисконтування для оцінюваного варіанта вкладення інвестицій

CFt — очікуваний чистий грошовий потік за встановлений період

IRR (Внутрішня норма дохідності) — відсоткова ставка, за якої NPV дорівнює нулю. При такій ставці інвестор зможе відшкодувати початкові вкладення, але не отримає прибуток.

Період окупності (Payback Period, РР) — мінімальний термін, протягом якого накопичений дохід перевищує початкові інвестиції.

Для розрахунку терміну окупності при рівномірному надходженні доходів можна використати формулу:

Період окупності

де P — середні грошові надходження, які створюються проєктом

IC — розмір початкової інвестиції

Pстр — тривалість від початку реалізації проєкту до виходу на проєктну потужність

Дивіденди — частина прибутку компанії, що розподіляється між акціонерами пропорційно до їхньої частки цінних паперів.

Касовий розрив — це тимчасовий брак грошей для сплати чергових платежів. Розрив може бути, якщо клієнти вчасно не оплачують рахунки, власник бере гроші з каси на особисті потреби, компанія виплачує гонорари субпідрядникам до отримання оплати від клієнта та в інших випадках.

Для розрахунку касового розриву можна використати формулу:

Касовий розрив

Якщо залишок коштів менший за нуль, настає касовий розрив.

Кредитний важіль (фінансовий важіль, фінансовий леверидж) — це відношення позикового капіталу до власних коштів. За допомогою цього показника можна зрозуміти, як використання позикового капіталу впливає на розмір чистого прибутку.

Формула для розрахунку ефекту фінансового важеля (DFL):

Кредитний важіль

DFL — ефект фінансового важеля

T — відсоткова ставка податку на прибуток

RoA — рентабельність активів підприємства

r — відсоткова ставка за залученим (позиковим) капіталом

D — позиковий капітал

E — власний капітал

Рекомендуємо прочитати:

img-63ff542851dbb482408403.png

Підвищуємо фінансову грамотність: добірка для тих, хто рахує гроші

Читати

Лізинг (фінансова оренда) — це довгострокова оренда майна з наступним правом викупу. Підприємство може брати у лізинг будівлі, обладнання, транспорт та інше майно.

Ліквідність — здатність активів бути швидко проданими за близькою до ринкової ціни, тобто затребуваність активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio) відображає поточну платоспроможність організації та стабільність її фінансового стану.

Коефіцієнт поточної ліквідності

МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) — набір стандартів бухгалтерського обліку, прийнятий у більшості країн Європи, у багатьох країнах Азії та Південної Америки. Основні засади ведення звітності за МСФЗ — принцип нарахування та принцип безперервності діяльності.

4 основні звіти компанії за МСФЗ:

  • Звіт про фінансовий стан (баланс)
  • Звіт про сукупний дохід
  • Звіт про зміни в капіталі (Звіт про нерозподілений прибуток)
  • Звіт про рух грошових коштів

Операційний бюджет — це поточний бюджет на короткостроковий період. Він прогнозує доходи та витрати, у тому числі продаж, виробництво та операційні витрати.

Резерви (резервні фонди) — запаси ресурсів (матеріалів, сировини, палива, обладнання тощо), які використовуються для роботи компанії.

Вартість грошей у часі (Time Value of Money) — концепція, згідно з якою однаковий грошовий дохід сьогодні має більшу цінність, аніж якщо він буде отриманий завтра. Різниця в цінності пов'язана з інфляцією та можливістю заробити на інвестиціях.

Бажаєте отримувати дайджест статей?

Один лист з найкращими матеріалами за місяць. Підписуйтесь, аби нічого не проґавити.
Дякуємо за вашу підписку!
Курс з теми:
«Фінансовий аналіз»
Фінанси
Веде Валентин Воробйов
29 липня 28 серпня
Валентин Воробйов